Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Σχέδιο κατευθύνσεων ανάπτυξης δραστηριοτήτων ΚΑλΟ στην Περιφέρεια Αττικής

  1. Εισαγωγή
Το σχέδιο κατευθύνσεων το οποίο ακολουθεί, επιδιώκει να διαμορφώσει το μέρος ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης το οποίο να μπορεί να καλυφθεί με δραστηριότητες και δικτυώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι αναγκαίο ένα τέτοιο σχέδιο να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με φορείς της ιδιωτικής και της δημόσιας οικονομίας, ώστε να αποκτήσει τόσο τη νομιμοποίηση, όσο και τις συμπληρωματικότητες που χρειάζεται μια τόσο σημαντική παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο.

Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ

  1. Η σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Η δημιουργία εγχειρημάτων ΚΑΛΟ είναι ένα κίνημα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, τη δημιουργία απασχόλησης, τη δημοκρατική λειτουργία παραγωγικών μονάδων και μονάδων προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και ισότιμης κατανομής του παραγόμενου προϊόντος ή εισοδήματος. Ένα κίνημα το οποίο έχει συνοδεύσει και συνοδεύει την εξέλιξη των καπιταλιστικών οικονομιών.

Comment reconstruire la Grèce?

Quel est le sens et le contenu de la discussion sur les “réformes” d’une économie détruite en grande partie, mais qui continue à se référer aux charactéristiques structurelles d’une “économie européenne”?En Grèce on parle de tous cotés de reconstruction. Chez Syriza comme chez l’union des grandes entreprises et industries (SEV). La société grecque est surprise par l’effondrement. En meme temps les forces politiques et les institutions publiques éprouvent de grandes difficultés à affronter une telle situation, sans stratégie et sans plan face à la profondeur de la crlse sociale, la faiblesse de l’appareil productif et la désorganisation – empirée par les récentes cures d’austérité – de l’administration et des services. Les discours sur la “reprise” et le “développement” sont peu précis, et meme la gauche au gouvernement n’a pas encore completé son programme de reconstruction, occupée à faire immédiatement face à la crise humanitaire et faire redémarrer l’économie.